Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst tussen de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger en de tandarts c.q. diens waarnemer. De voorwaarden zijn mede van toepassing op alle uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende vervolgovereenkomst tussen patiënt en tandarts.

De tandarts berekent de kosten van de behandeling ingevolge de meest actuele particuliere tarievenlijst zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit is goedgekeurd c.q. vastgesteld. Bij verrichtingen waarvan de kosten per verrichting of in het totaal hoger zijn dan € 150,- wordt dit gemeld aan de patiënt en desgevraagd een kostenbegroting verstrekt. Indien u ook op de hoogte wilt worden gebracht van behandelingskosten lager dan € 150 euro dient u dit vóór of tijdens de behandeling aan te geven. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor het niet vermelden van niet verzekerde behandelkosten, daar dit een afspraak betreft tussen u en uw verzekering en wij daarbij niet als partij betrokken zijn.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdig annuleren van de afspraak behoudt de tandarts zich het recht voor het overeengekomen behandelloon en bij gebreke daarvan het gebruikelijke behandelloon, aan de patiënt in rekening te brengen. Voor afspraken op de maandagen dient er een annulering via de voicemail, email of via het onlineafsprakensysteem verstuurt te zijn 24-uur voor de afspraak.

Bij voorgenomen wijzigingen van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, of mogelijke overschrijding van de overeengekomen prijs c.q. begroting, informeert de tandarts de patiënt hieromtrent. De patiënt heeft in die gevallen de bevoegdheid om de behandelingsovereenkomst te ontbinden.

Mondzorg Centrum Enkhuizen behoudt zich het recht voor een opeisbare declaratie ter incasso uit handen te geven. 

Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd de verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of aard van de behandeling zich hiertegen verzetten.

Bij verhuizing dient Mondzorg Centrum Enkhuizen hiervan direct schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Bij verzuim kunnen de hieruit ontstane kosten bijvoorbeeld doordat een declaratie de patiënt niet tijdig bereikt, in rekening worden gebracht.

Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is: 71235043